סגר/י לשונית ושוב/י חזרה

תקנון האתר "גוונים בקו"

א. מבוא כללי
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט - גוונים בקו (גוונים ארט) הנקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו "גוונים בקו" (גוונים - ארט) , הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה , שכן השימוש באתר , לרבות גישה לתכניו , מעידים על הסכמתך להם .

1. האתר גוונים בקו (להלן - "האתר") מאפשר לך גישה למידע צורני וכתוב על אמנים שונים השייך למפעיל ה"אתר" , וכן יצירות אמנים מתחומי אמנות הפלסטית והאמנות הויזואלית. משמש כגלריה וירטואלית מקוונת , שמטרתה הצגת יצירות אמנות ומכירתן ,בכל ארצות העולם ובישראל ושימושן באתר ובמידע הנמצא בו כפוף לתנאי תקנון זה .

2. האתר "גונים בקו " -"סימן רשום" נמצא בבעלות עמיקם בר גרמא ת.ד. 1326 כפר סבא מיקוד 44113 כתובת הדואר האלקטרוני gvanim.art@gmail.com ( להלן "מפעיל האתר")

3. כל הנכנס לאתר כקונה פוטנציאלי או כצופה אקראי מתחייב לקרוא תקנון זה בעיון והינו מצהיר שהינו מודע ומסכים לתקנון האתר לתנאי השימוש בו והוראותיו (להלן - "הצופה למשתמש".) תקנון האתר כתוב בשפות אנגלית ; בשפה העברית בדף הבית לפרסום הסדנאות.

4. צד שלישי, גם אם לא נכנס ל"האתר", הפרת תקנון "האתר" או חלק מסעיפיו על ידיו ,ופגיעתו בזכויות "האתר" ומרכיביו בניגוד לאמור בתקנון יחייב אותו בכל האמור בתקנון וסעיפיו.

5. כל המוצג ב"האתר" שיטותיו, רעיונותיו המסחריים ותקנותיו, תוכני הקניין הרוחני והזכויות היוצרים הינם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר והשימוש בו למטרות מסחריות או העתקה ממנו אסורים.

ב. תנאים והתניות כללי . 6. מפעיל האתר או מי מטעמו לא ישאו באחריות ישירה או עקיפה מפורשת או משתמעת לנזק שייגרם למשתמש באתר כמציג או כקונה או כצופה הנובע מהשמטות, אי דיוקים, מידע מוטעה, ואחריותו של האמן המציג המשתמש (להלן - "המציג המשתמש") באתר בגין המידע לגבי יצירותיו.

7. כל האתר על רכיביו , הממשקים , היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו לרבות האפליקציות (להלן - "הרכיבים") הינם בבעלותו הבלעדית של האתר ובעליו לרבות אותם רכיבים שהזכויות יוצרים ו/או הקנין הרוחני שייכים ל"מציגים המשתמשים" ששמותיהם מופיעים בראשי תיבות. - (להלן - "צד שלישי").

8. ל"צופה המשתמש" ו"למציג המשתמש" להלן-"המשתמש" ידוע כי השימוש באתר ניתן במצבו הנוכחי AS IS

9. "האתר" ו"מפעיל האתר" לא יהיו אחראים בגין כל נזק או הפסד ישיר או עקיף שיגרם ל"צופה המשתמש" ו/או ל"מציג המשתמש" או צדדים שלישיים ,בכל הקשור והנוגע בקשר ל"אתר" ותכניו וכל שירות או פרסום הנובע ממנו הכולל הערכות כספיות של קניין רוחני או זכויותיהם של "המציג המשתמש" רובם ככולם ו/או הצגת הרקע האיקונוגראפי והביוגרפי שלהם .

10. "המשתמש" מוזהר בזה ומצהיר שיודע שכל תכני האתר ו"הרכיבים" בו לרבות הטכסטים הכתובים העיצוב הגראפי, רעיון השיווק וכל המשתמע ממנו, היוצרים המוצגים בו לרבות צילומי יצירותיהם והביוגרפיות הרשומות הינן מוגנות במסגרת זכויות יוצרים של "האתר" ו"מפעיל האתר" ושל "המציג המשתמש" .

.11 זכויות היוצרים שמורות ל"מפעיל האתר" אין לצלם, לשכפל, להעתיק, לתרגם, לשכפל, לקלוט, או לשדר בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, אין לאחסן במאגרי מידע כל חלק שהוא מאתר זה לשימוש מסחרי ו/או לשימוש פרטי כל חלק שהוא מאתר זה, בהחלט כולו או מקצתו, אלא רק באישור מפורש בכתב חתום מ"מפעיל האתר".

12. "האתר "ו"מפעיל האתר" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בעתיד על אופן הפעילות השוטפת של האתר, לרבות עכובים ותקלות הנובעים מתקלות מיחשוב, מערכות טלפון, פעולות איבה, תקלות אלקטרוניות, מצב ביטחוני, או כח עליון או כל סיבה חיצונית או פנימית שתשבית את פעולת האתר בחלל האינטרנט לזמן מוגבל או לתקופה ממושכת .

13. מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות את התקנון והכללים הנובעים ממנו או חלקים ממנו בכל עת שיחפוץ.

14. ל"מפעיל האתר" ול"אתר" הזכות להחליט למי למכור ואין בהצגת היצירות המוצגות בו משום הסכמה למכור, אין הוא מחוייב למכור למאן דהוא זכות ההחלטה הבלעדית למכירת יצירה כלשהי נתונה ל"מפעיל האתר" בלבד

15. "המציג המשתמש" ו"הצופה המשתמש" מצהירים בזאת שהם יודעים שהנוסח בעברית של דף הבית נמצא בדפי מידע על סדנאות המתמחים לציור ורישום ומשמש למטרות פרסום "מערך החוגים" בלבד,

16. כל הזכויות באתר שמורות ל"למפעיל האתר" וכל זכויות של "המציג המשתמש" רשומות במשרדי הגלריה "גוונים בקו"

17. בכל מקרה של הפרת זכויות יוצרים והפרת זכויות קנין רוחני על ידי "הצופה המשתמש" או כל גורם או גוף חיצוני שלישי, אין האתר אחראי כלפי "המציג המשתמש" ועל המציג המשתמש לתבוע באופן עצמאי כל פגיעה כל שהיא בזכויות היוצרים שלו והקנין הרוחני שבבעלותו. האתר ומפעיל האתר לא ישמשו כצד, והמציג המשמש מצהיר שהינו מסכים להוריד כל אחריות מהאתר וממפעיל האתר.

ג. אחריות הצופה המשתמש

1. מצהיר שקרא את התקנון "גוונים בקו" וכל סעיפיו ומתחייב להם מעצם כניסתו לאתר לנהוג על פי הוראותיו ועל פי הסייגים והההגבלות וההתניות שנקבעו בו.
2. מתחייב ומצהיר שלא יפנה באופן ישיר או עקיף למי מהאמנים(להלן - "האמנים") המציגים יצירותיהם ב"האתר" אלה רק באמצעות "מפעיל האתר" .
3. מצהיר ויודע שהאחריות לגבי תוכן היצירה, איכותה ומחירה שקנה, או שיקנה הינה באחריותו הבלעדית , וכל דברי פרסום או דיעה של "האתר" או "מפעיל האתר" בכתב או בע"פ הינה לגבי יצירות באופן כללי ואינה חלה על שום יצירה כל שהיא שתמכר באמצעות "האתר" ו"מפעיל האתר". "הצופה המשתמש" מאשר בזה שניתנה לו (גם בלשון עתיד) האפשרות לבדוק את היצירה טרם קניתה.
4. היצירות באתר מוצגות בעלום שם - או בשם ספרותי כל שהוא - מוצהר בזה ומוסכם שעם חשיפת שם האמן וכתובתו , חלה על "הצופה המשתמש" (להלן - "הקונה") החובה לרכוש את יצירות האמן רק באמצעות "מפעיל האתר" ובמידה ולא יעשה כן הינו צפוי לתביעה כספית על הפרת תקנון זה שערכה תחושב על פי אומדן נזק מתמשך והגבוה בינהם.
5. גם פניה ישירה לאמן שלא בהסכמה מפורשת בכתב חתומה בידי "מפעיל האתר" תחשב הפרה בוטה של זכויות האתר ומפעיל האתר, ותקנה להם את הזכות לתביעה משפטית .
6. מוסכם בזה שכל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות המופיעים בתקנון כולו או מקצתו ,זכות כל שהיא הפוגעת באינטרסים של "האתר" ו"מפעיל האתר" ואין לראות בהשמטת זכות כזו או אחרת, לכל מקרה, משום ויתור כל שהוא על זכות כל שהיא של "האתר" ו"מפעיל האתר".
7. מוצהר ומוסכם שפגיעה בזכות היוצרים והקניין הרוחני של "האמנים" המציגים באתר הינה
פגיעה בזכויות יוצרים בלעדיות שלהם ובקנין הרוחני על פי כל דין על פי הצהרתם ובמידה והצופה המשתמש, או כל צד שלישי שהו, יפגע בזכויות "האמנים", צפוי הפוגע להיתבע על ידי "האמנים" באופן ישיר או על ידי מי מטעמם.
8. מוסכם בזה שלסידור היחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי בבית משפט במדינת ישראל ודין זה בלבד, תהיה סמכות שיפוט יחודית בקשר לאתר זה וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון יהיה בהתאם למהות העניין והמקום בעיר תל אביב ובית משפט זה בלבד.ד. אחריות "מציג משתמש"

1. "המציג המשתמש" להלן - "האמן" מצהיר בזה שטרם ערך הסכם התקשרות בכתב עם "מפעיל האתר" קרא בעיון את התקנון ומסכים לכל סעיפיו.
2. האמן מצהיר ומתחייב שלא להעתר או לפנות לקניין שהאתר ומפעיל האתר פנו לאותו קניין בחוץ לארץ או במדינת ישראל לצד שלישי מטעמו. ובמידה ויעשה כן יהיה צפוי לתביעה לכל פיצוי ושיפוי לכל נזק מסחרי כספי או אחר הנובע מהפרת התקנון.
3. "האמן" לא ידרש לשלם דמי שימוש שוטפים באתר, "האמן" ידרש לשלם תשלום חד פעמי עבור העלאת התכנים שלו לאתר לרבות תרגום לשפה האנגלית בלבד , והיה ויבקש האמן תרגום לשפה נוספת יהיה הדבר כרוך בתשלום נוסף נפרד.
4. בכל מקרה כל הסכם או כתב הסכמה להצגת צילומי יצירות האמן הינם לפרק זמן מוסכם של שנה אחת בלבד , והסכם כתוב וחתום להלן - "כתב הסכמה" באמצעי דפוס רגילים יחודש בכל שנה מחדש. בתום שנה מיום התשלום רשאי "מפעיל האתר" להסיר את היצירות והכתובים מהאתר.
5. "כתב ההסכמה" מאת "האמן" אל "האתר" ו"מפעיל האתר" מותנה בתשלום כאמור בסעיף
ד - 3 לעיל ,ומסירת לוח מחירים עבור היצירות, מסודר ומחייב המשקף: גודל היצירה ,
חומרים , וסגנון עבודה או תאור כללי.
6. האמן מסכים שיצירותיו יוצגו בעילום שם או בשם ספרותי אחר, ורק במידה ותתבצע עיסקה יחשפו בפני הקונה שם האמן ופרטיו האישיים.
7. בד בבד עם ביצוע העיסקה עם קניין כל שהוא יחתום האמן על חוזה התקשרות (להלן - "חוזה התקשרות") בו יקבעו תקופת ההתקשרות ותנאיה יחלו רק עם החתימה על חוזה זה .
8. אין האמן מתחייב להסכים ולמכור יצירה כל שהיא , ואי הסכמתו למכור יצירה כל שהיא לא תהווה הפרה כל עוד לא חתם על "חוזה ההתקשרות "
9. "האתר או "מפעיל האתר" אינו חייב למכור או להציג או לתווך במכירה של "האמן" כלשהו בכל עת ובכל זמן שהוא, ואינה מוטלת עליו חובת המכירה כלל שהיא מעבר להצגת היצירות באתר בכפוף ל"כתב ההסכמה" החתום.
10. האמן מצהיר שהיצירות שמסר לתצוגה בחלל האתר הינן דוגמאות בלבד ואינן דווקא אלה שמיועדות למכירה,
11. האמן מצהיר שהינו בעל הזכויות הבלעדיות על יצירותיו , ושהינן מקוריות , ועונות לגביו על המושג בעלות על קניין רוחני ובמידה ותוגש תביעה על ידי צד שלישי עקב הפרה על זכויות של אחרים האמן מתחייב לשפות את "האתר" ו"מפעיל האתר" בהוצאות התביעה ובהוצאות עו"ד. "האתר" רשאי להצטרף לתביעה של צד ג' .
12. האתר ומפעיל האתר יעשו כל אשר ביכולתם בלבד להגן על יצירות האמן המוצגות באתר על ידי "סימון מים" אלקטרוני ,אך האמן מצהיר ומסכים שכל האחריות בגין הפרת זכויותיו על ידי צד שלישי כלשהו ישא האמן לבד באחריות ובהוצאות לתבוע את זכויותיו .
13. "האתר" ו"מפעיל האתר" מסירים מעל עצמם כל אחריות לפגיעה , או שימוש לרעה על ידי צד שלישי כל שהוא ,שימוש שלא כדין ,ופגיעה בזכויות היוצרים והקניין הרוחני של האמן .
14. הפרה או אי עמידה בתנאי התקנון או סעיף כלשהו ממנו רשאי "מפעיל האתר" להסיר מיידית את תצוגת האמן והכתובים הנלווים אליו, בלווי מכתב בדואר רגיל בו תצוין סיבת ההסרה.
15. מוסכם בזה כי לבית המשפט במדינת ישראל תהא סמכות שיפוט יחודית בקשר לתקנון זה ויחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.והמקום המוסמך לדון בענין זה יהיה בעיר תל אביב ובבית משפט זה בלבד.

סגר/י לשונית ושוב/י חזרה